پرش لینک ها

ضوابط دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي

شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:
در راستاي اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و به استناد بند ب ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، ماده 1 قانون متعهدين خدمت خدمت به وزارت آموزش وپرورش (مصوب 3/8 /1369 مجلس شوراي اسلامي) و مجوز شماره  30/02/98-97237 سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش‌هاي اسلامي و نياز دوره‌هاي مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط آزمون سراسري سال1398، دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي‌پذيرد. داوطلبان در صورت احراز صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه و اطلاعيه‌هاي بعدي آزمون مزبور، مي‌توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي وهمچنين كسب بالاترين نمره علمي در مقايسه با ساير داوطلبان آزمون در كدرشته‌هاي انتخابي، در صورت اعلام قبولي نهايي، ادامه تحصيل نمايند.
شيوه پذيرش
1) پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به‌صورت بومي پذيري مي‌باشد. گزينش نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يـك از كـد رشته محل‌ها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبـان بومي/محـل خـدمت) درج شـده، صـورت مـيپـذيرد.
 2) داوطلبـان متقاضـي رشـته‌هـاي موردنيـاز آموزش وپرورش دقت نمايند، چنانچه در يك كد رشته محل دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بومي استاني درج شده باشد همه داوطلبان بومي آن استان مي‌تواننـد در صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند. اگر بومي شهرستاني درج شده باشد همه داوطلبان بومي آن شهرسـتان و بخـش‌هـاي تابعـه، مجـاز بـه انتخاب كد رشته محل هستند. ليكن اگر از يك شهرستان فقط يك بخش در دامنه پذيرش درج شده باشد، داوطلبان همان بخش و دهستان‌هاي مربوطه، مجاز بـه انتخـاب كـد رشـته محل جهت استفاده از سهميه بومي منطقه‌اي خواهند بود.
3) در كد رشته محل‌هايي كه براي يك استان درج شده است، محدوديتي براي انتخاب كد رشته محل توسط داوطلب بـومي آن استان وجود ندارد ليكن در گزينش نهايي اولويت اول با داوطلباني خواهد بود كه براساس دامنه پذيرش مندرج براي آن كد رشته محل، بومي بخش يا شهرسـتان و بخـش‌هـاي تابعه آن تلقي مي‌شوند. چنانچه دريك كد رشته محل كه پذيرش در آن، به صورت بومي شهرستان يا بخش درج شده است، ولي داوطلب واجد شرايط بر اسـاس دامنـه پـذيرش وجـود نداشته باشد، ظرفيت خالي مانده آن كد رشته محل به داوطلبان بومي همان استان كه كد رشته محل مزبور را انتخاب نموده‌اند اختصاص مي‌يابـد.
تـذكر1: نيـاز آموزشـي (محل خدمت) مندرج در ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/محل خدمت) تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي‌يابد. داوطلب پذيرفته‌ شده نهايي مكلف است به مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري براي خدمت در محل مذكور به آموزش وپرورش بسپارد.
 تذكر2: تعيين محـل خـدمت كـد رشـته محـل‌هـایي كـه بـه صـورت اسـتاني، شهرستاني و يا در يك بوم(چند شهر/شهرستان/ منطقه) مي‌باشد در اختيار اداره كل آموزش وپرورش استان مربوط(استان بومي داوطلب) خواهد بود كـه بعـد از فراغـت از تحصـيل بـه استناد ماده 3 قانون متعهدين خدمت به‌ صورت قطعي اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله استنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد شـد. تعيـين محـل صـدور
حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي‌باشد.
4) چنانچه داوطلب مجـاز بـه انتخـاب كـد رشـته محـل‌هـاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي باشد و اقدام به انتخاب كد رشته محل‌هاي دانشگاه‌هاي مزبور بنمايد، بر اساس ضوابط و مقررات از ميـان واجـدين شـرايط در آزمون براساس اولويت‌هاي انتخابي تا دو برابر ظرفيت پذيرش، براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي از سوي سازمان سنجش آموزش كشـور بـه آموزش وپرورش معرفي خواهند شد. معرفي داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصي به منزله قبول نهايي در دانشگاههاي مزبور تلقي نمي‌گردد.
5) چنانچـه صـلاحيت‌هـاي عمـومي و تخصصي داوطلب معرفي شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي مورد تأييد آموزش وپرورش قرار گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور بر اسـاس ضـوابط
مربوط و لحاظ نمودن اولويت برمبناي دامنه پذيرش بومي و با درنظرگرفتن نمره علمـي نهـايي داوطلـب در مقايسه با ساير داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد. بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي به منزله قبولي فـرد بـراي دانشـگاهاي مزبـور تلقي نمي‌گردد.
تذكر: كسب نمره علمي بالاتر درگروه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان در كد رشته انتخابي(طبق ضوابط سازمان سـنجش آمـوزش كشـور) و بـا رعايـت شرايط و ضوابط آموزش وپرورش، الزامي است.
6) داوطلباني كه صلاحيت‌هاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش وپرورش قرار نمي‌گيـرد از فراينـد گـزينش نهـايي بـراي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي حذف خواهند شد.
شرايط عمومي
1- تابعيت جمهوري اسـلامي ايـران.
2- اعتقـاد بـه ديـن مبـين اسـلام يـا يكـي از اديـان شـناختهشـده در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران.
3- التـزام بـه قـانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران.
4- داشتن سلامت كامل روانـي ، جسـماني و توانـايي انجـام وظـايف محولـه.
5- نداشـتن سـابقه محكوميـت جزائـي يـا كيفـري مـؤثر.
6- عـدم اعتيـاد بـه مواد مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور.
7- داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي(داوطلبان نظام آموزشي قديم) يا متوسطه دوم (نظام آموزشي جديد)
شرايط اختصاصي
1- كسب حداقل نمره علمـي كـل6500 و بـالاتر (در زيرگـروه مربـوط) جهـت مجـاز شـدن بـراي انتخـاب رشـته در گـروه آزمايشـي مربـوط در آزمـون سـرا سـري.
2- نداشتن هيچگونه رابطـه اسـتخدامي يـا تعهـد خـدمت(دائم يـا موقـت) بـه نهادهـا و سـازمانهـاي دولتـي و غيردولتـي، (از آغـاز تـا پايـان دورهي تحصـيل در دانشـگاه).
3- بـا توجـه بــه راي هيـات عمــومي ديـوان عــدالت اداري بـه شــماره  ،1821داشـتن حــداقل معـدل كــل  14در دوره متوسـطه دوم (معــدل سـه پايــه اول، دوم و سـوم) براي پــذيرش دانشجو، ملاك عمل خواهـد بـود.
تبصـره: حـداقل معـدل كـل، تحـت هـر شـرايطي تغييـر نخواهـد داشـت.
 4- بـا رعايـت مـاده  42و  43 قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، داشـتن حـداكثر سـن 22سـال تمـام در بـدو ورود بـه دانشـگاه ) 1376/7/1بـه بعـد ( دانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيدرجايي الزامـي مـي باشـد.
 تبصــره 1: محاسـبه سـن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل شناسـنامه‌اي اسـت كـه بـه اسـتناد آن در آزمـون ورودي ثبـت‌نـام مـي‌كنـد، بنابراين تغييراتـي كـه پـس از ثبـت نـام در آزمون، در مـدارك هـويتي، بـه ويـژه تـاريخ تولـد داوطلـب بـه وجـود آمـده باشـد، معتبـر نيسـت و در صـورت پذيرفتـه شـدن در آزمـون، در هـر مرحلـه‌اي، قبـولي وي لغـو خواهـد شد.
 تبصره 2: انجام خدمت سربازي و يا سوابق كـاري و مـوارد ديگـر، تحـت هـيچ شـرايطي بـه سـقف سـني داوطلـب افـزوده نمـي شـود.
تبصـره 3: حـداكثر سـن ورود بـه دانشـگاه‌هــاي مزبـور، تحــت هرشــرايطي تغييـر نخواهــد داشـت.
5- بــومي بــودن داوطلـب درهر يــك از كــد رشـته‌ محــل‌هـاي اعــلام شــده ازسـوي آمــوزش وپــرورش
تبصـره1: مـلاك‌هـاي تعيـين بـومي بـودن داوطلبـان در هـر يـك ازكـد رشـته محـل‌هـا بـه شـرح ذيـل اسـت:
الـف) در صـورتي كـه محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي پـيش دانشـگاهي و دو سـال آخـر دبيرسـتان بـراي داوطلبـان در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان باشـد، داوطلـب بـومي آن بخـش، شـهر و اسـتان تلقـي مـي‌شـود.
ب) درصـورتيكـه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلـب در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان نباشـد، بخـش، شـهر و اسـتان محـل تولـد داوطلـب بـه عنـوان بخـش، شـهر و اسـتان بـومي وي در نظر گرفتـه مـي‌شـود.
ج) داوطلبـاني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را در خـارج از كشـور گذرانـده انـد، اسـتان محـل تولـد، اسـتان بـومي اينگونـه داوطلبـان تلقـي خواهد شد.
د) داوطلباني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را خـارج از كشـور گذرانـده‌انـد و همچنـين اسـتان تولـد ايشـان نيـز خـارج از كشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومي ايـن قبيل داوطلبان شـهرتهران خواهـد بود.
6- درصـورت وجـود مجـوز اسـتخدامي ، محـل صـدور حكـم اسـتخدام آزمايشـي همـان بخـش ، شـهر و اسـتان بـومي داوطلـب بـوده كـه در سـتون محـل خـدمت دفترچـه آزمـون درج شـده اسـت. مسـئوليت سـاماندهي و بـه كـارگيري بعـد از فراغـت از تحصـيل بـه عهـده اداره كـل اسـتان خواهـد بـود. بـر اين اسـاس تغيير سهميه اسـتان محـل خـدمت قبـل از شـروع بـه كار و ايفـاي تعهـد، تحـت هـر شـرايط اعـم از تأهـل، تجرد، بعـد مسـافت، تكفل، سرپرسـتي خـانواده، فـوت والـدين و غيـره … ممنـوع مـي باشـد.
تـذكر: بـه موجـب راي شـماره  1343و 1344مـورخ  1397/5/30هيـات عمـومي ديـوان عـدالت اداري، تعيـين خـدمت متعهـدين خـدمت پـس از فراغـت از تحصيل بـا آمـوزش وپـرورش خواهـد بـود. بنـابراين درصـورت عـدم نيـاز درمحـل منـدرج در دفترچـه آزمـون، اداره كـل آمـوزش وپـرورش اسـتان مجـاز بـه تعيـين محـل خـدمت جديــد درســطح اســتان خواهــد بــود.
7-‌ دانشــجويان دوره روزانــه دانشــگاه‌هــا و موسســات آمــوزش عــالي(ورودي ســال 1396و قبــل از آن) كــه با اســتفاده از قــانون آمــوزش رايگــان تحصــيل مــي‌نماينــد، درصــورتي مــي‌تواننــد رشــته‌هــاي مورد  نيــاز آمــوزش وپــرورش را انتخــاب نماينــد كــه قبــل از شــروع ثبــت نــام در آزمــون حــداكثر تــا تــارخ  25/12/97 انصـراف دايـم خـودر را بـه محـل تحصـيل اعـلام نمـوده و فـرم انصـراف قطعـي ازتحصـيل، مطـابق فـرم شـماره (3) منـدرج در صـفحه  65 دفترچـه شـماره (1) راهنماي ثبت نام وشركت درآزمـون سراسـري ورود بـه دانشـگاه‌هـا وموسسـات آمـوزش عـالي سـال 1398دريافـت نمـوده باشـد درغيـر ايـن صـورت مجـاز نمـي‌باشـد.
تبصـره: بـا توجـه بـه توضـيحات نحـوه شـركت دانشـجويان انصـرافي منـدرج در صـفحه (4) دفترچـه شـماره (1) راهنمـاي ثبـت نـام و شـركت درآزمـون سراسـري، داوطلبـاني كـه در آزمون سراسري سال  1397در دوره روزانـه دانشـگاه‌هـا وموسسـات آمـوزش عـالي پذيرفتـه شـده‌انـد، درصـورت انصـراف از تحصـيل و يـا عـدم ثبـت نـام درمحـل قبـولي، مجـاز بـه انتخـاب كـد رشـته محـل‌هـاي دانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي نمـي باشـند.
8-‌ برخـورداري از سـلامت كامـل تـن و روان و شـرايط مناسـب جسـماني بــراي حســن انجــام وظيفــه معلمــي بــه اســتناد اســتناد بنــد (ز) مــاده (42) قــانون مــديريت خــدمات كشــوري و آيــين نامــه اجرايــي مــاده مزبــور (تصـويب نامــه شـماره 23/4/1389-88383/44178 هيــأت دولـت) و بــا توجـه بــه راي هيـات عمــومي ديـوان عــدالت اداري (موضـوع دادنامــه شـماره  1312مــورخ9/5/1397) با تأييد پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش با ملاك‌ها و معيارهاي ذيل الزامي است:
 8-1) توانايي و مهارت گفتاري (توانايي رعايت مخارج تمام حروف و اداي كلمات و عبارات، به طور كامل و صحيح و نداشتن لكنت زبان به هر ميزان)
 8-2) قدرت بينايي:
– قدرت بينايي (قدرت ديد هر چشم حداقل پنج‌دهم يا هر دو چشم بدون عينك و لنز، )حداقل ده‌بيستم) و نداشتن كوررنگي و انحراف چشم؛
– هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هردوچشم؛
– دوربيني غير قابل درمان ونيستاگموس شديد هردو چشم؛
– ضايعات وسيع، شديد وغيرقابل درمان در هردو قرنيه؛
– كــور رنگــي(بــراي رشــته‌هــاي آمــوزش ابتــدايي ورشــته‌هــاي گــروه هنــر و رشــته‌هــايي كــه شــناخت رنــگ وطيــف نــوري در آن هــا ضــروري مــي‌باشــد، ممنوع بوده و در بقيه رشته‌ها بلامانع است)؛
– نابينايي در يك چشم.
8-3) قدرت شنوايي: توانايي شنيدن صداها و اصوات معمولي، نداشتن نقص شنوايي،(كم‌شنوايي داوطلب نبايد بيش از30 دسيبل باشد)؛
8-4) قد، وزن:
-‌ با توجه به مقتضيات هراستان و متناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات كه درمرحله مصـاحبه تخصصـي و انجـام معاينات پزشكي، مورد سنجش قرارمي‌گيرد.
– حداقل قد لازم براي داوطلبان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالي مي‌باشد.
8-5) تغييــر شــكل مــادرزادي يــا اكتســابي انــدام‌هـــا و نداشــتن كراهــت منظــر در اثــر ســوختگي، ســوانح يـــا ديگــر عوامــل در صــورت يــا قســمت‌هـــاي ظاهري و نمايان بدن؛
8-6) نداشتن نقص عضو مشهود و موثر در انجام وظايف حرفه‌اي معلمي براساس تشخيص پزشك معتمد واجد شرايط .
8-7) عــدم ابــتلا بــه بيمــاري‌هــاي مــزمن و صــعب العــلاج از قبيــل ديابــت – ســيروز كبــدي-آســم- نارســايي كليــه- بيمــاري هــاي قلبــي- اســكروز آن پــلاك- پاركينســون و بيمــاري‌هــاي خــوني نظيــر لوســمي- كــم خــوني شــديد مقــاوم بــه درمــان ، تالاســمي مــاژور و هرنــوع بيمــاري شــناخته شــده مــوثر درانجام وظايف معلمي به تشخيص پزشك معتمد واجد شرايط .
8-8) ساير موارد : بيماري‌هاي كه براساس تشخيص پزشك متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظايف حرفه‌اي باشد.
8-9) احـــراز ســـلامت روانـــي براســـاس نظـــر روان شـــناس متخصـــص و متعمـــد آمـــوزش و پـــرورش داراي نظـــام روان شناســـي ازســـازمان نظـــام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران 
9-‌ برخـورداري از اسـتعداد، علاقـه و انگيـزه معلمـي، عامـل بـودن بـه اخـلاق و رفتـار متناسـب بـا شـأن و جايگـاه معلمـي، برخـورداري از قـدرت تعامـل بـا ديگـران آشـنايي بـا تعـاليم دينـي، بـه ويـژه قـرآن كـريم.
10- نخبگـان علمـي و مهـارتي، مخترعـان، مبتكـران، برگزيـدگان المپيادهـاي علمـي، فرهنگي، هنـري و مهـارتي، جشـنواره خـوارزمي در شـرايط علمـي برابـر، براسـاس كـد رشـته محـل انتخـابي، از اولويـت پـذيرش برخـوردار خواهند شـد.
تبصـره: بهـره منـدي ازامتيـاز مربـوط بـه مـدارك امتيـاز آور درمصـاحبه اختصاصـي صـرفاً درانجـام مصـاحبه قابــل محاسـبه و احتسـاب اسـت و بعــداز اتمـام زمـان مصـاحبه بـه مــدارك ارائـه شـده جديـد امتيــازي تعلـق نخواهـد گرفـت.
11-‌ احــراز توانـايي در مهـارت‌هـاي پايــه و علـوم فنـاوري اطلاعـات.
12- اســتخدام قطعـي فـارغ التحصــيلان دانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيــت دبيرشـهيدرجايي درصـورت تأييــد قطعي صلاحيت‌هـاي آنـان و اخـذ مـدرك كارشناسـي دررشـته‌اي كـه تعهـد محضـري بـه آمـوزش و پـرورش سـپرده، امكـان پـذير خواهـد بـود.
13- داشـتن حـداكثر  28سـال در بدو استخدام قطعـي بعـد از فراغـت ازتحصـيل.
14- برخـورداري ازحسـن شـهرت ، عامـل بـودن بـه اخـلاق ورفتـارنيكو ومتناسـب بـا شـان وجايگـاه معلمـي.  15- بـه موجـب مـاده 7 قــانون خــدمت وظيفـه عمــومي مصــوب 29/7/63 و تكليـف مقــرر درتبصــره1 مـاده 6 قــانون اصــلاح مـوادي از وظيفــه عمــومي مصـوب 16/9/1390مجلــس شــوراي اسلامي فارغ التحصيلان ذكور دانشـگاه‌هـاي وابسـته بـه آمـوزش وپـرورش قبـل اشـتغال بـه كـار درآمـوزش وپـرورش و صـدور حكـم اسـتخدام رسـمي– قطعـي مكلـف بـه گذرانــدن دوره آمــوزش رزم مقــدماتي مــي‌باشند. درصــورت عــدم مراجعــه بــراي گذرانــدن دوره آمــوزش رزم هر مشــكلي درراســتاي تبــديل وضــعيت اســتخدامي بــه عهــده دانشجو خواهد بود.
تذكرات
1-‌ پذيرفته شدگان مكلفند درآغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل(حداقل آن كمتر از 5 سال نخواهدبود‌) به آموزش وپرورش تعهد خدمت محضـري بسـپارند كـه پـس از دانش آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، درمحل تعيين شده توسط وزارت آموزش وپرورش خدمت نمايند. تحصيل آنـان دردانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شهيد رجايي منوط به سپردن تعهد محضري مي‌باشد. مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سـوابق خـدمت (حـداكثر4سـال دوره كارشناسـي) آنـان محسـوب مـي‌شـود. پرداخت حقـوق كارآموزي در طول تحصيل تحت هرشرايطي، صرفاً حداكثر براي 4سال مجاز خواهدبود.
2- اخذ تعهد و استخدام و بكارگيري افراد، متناسب با رشـته‌هـا و نيازهـاي اعـلام شـده در هـر استان و مشروط به حفظ شرايط پذيرش، احراز شرايط و كسب صلاحيت‌هاي حين تحصيل در دانشگاه و سپردن تعهد رسمي مبني بر ((عدم جابه‌جايي برون استاني، حداقل بـه مـدت ده سال)، خواهد بود.
3- عدم ثبت نام درمحل قبولي تحت هرشرايطي‌(حداكثر تا قبل از شروع سال تحصيلي جديد بعد از اعلام قبولي از سوي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور‌)، بـه منزله انصراف و استنكاف از تحصيل تلقي شده و قبولي فرد “كان لم يكن” تلقي خواهد شد.
4- تحصيل دانشجويان پذيرفته شده دردانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيـر شـهيدرجايي به صورت شبانه روزي مي‌باشد.
5- انتقال دانشجو به سايردانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالي دولتي وغير دولتي وبالعكس ممنوع مي‌باشد.
6- ادامه تحصيل متعهدين خـدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده 4قانون متعهدين خدمت و با رعايت مصوبه جلسه  171مورخ  1393/12/2شوراي عالي اداري كشور( به شماره ابلاغي206/172556مورخ ) 1393/12/26 و بخشنامه شماره  170061مورخ  1393/12/24 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور(سابق) وسايرضوابط ومقررات مربوط صرفاً در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش، درصورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش وپرورش محل خدمت، امكان پذيرخواهـد بود. شـايان ذكـر اسـت جهـت ادامـه تحصـيل در رشته‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري درآموزش وپرورش الزامي خواهد بود.
تبصره: با توجه بـه مفـاده مـاده 61، 60 و70 قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به كار در مدارس، صرفاً در خارج از ساعت اداري موظف، امكـان پـذيرخواهـد بود.
7-‌ تغييررشته وگرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابه جايي در بين دانشگاه ها و بالعكس دربدو ورود و يا در طـول تحصـيل تحـت هـيچ شـرايطي امكـان پذيرنخواهد بود. ضمناً چنانچه دانشجويي تحت هرشرايطي دردوره كارداني متوقف شود، به علت عدم نياز به خدمات آنان درآمـوزش وپـرورش، جـذب و اسـتخدام آنـان امكـان پـذير نخواهد بود.
8-‌ عدم اشتغال به تحصيل همزمان درهر يك از دوره‌هاي تحصيلي دردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصـيل و حـين تحصيل.
9-‌ پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نمي‌باشد، ملزم بـه گذرانـدن دروس تربيتـي هسـتند.
10-‌ از متقاضـيان رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش كه جزء معرفي شدگان چند برابر قرارگيرند در صورتي مصاحبه به عمل خواهد آمدكه داراي شرايط وضوابط مندرج در ايـن متن بـوده و ويژگي‌هاي جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سلامت رواني توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش وپرورش، صرفاً درمهلت مقرر در زمـان انجـام مصـاحبه مورد تأييد قرارگيرد.
11-‌ مصاحبه از شرايط قانوني ازمراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌باشـد. انجـام مصـاحبه تخصصي صرفاً درمهلت مقرر مندرج دراطلاعيه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذير مي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده به هـيچ عنوان امكان‌پذير نخواهد بود.
12- عدم حضور درمراحل انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، تحت هر شرايطي(بعد از معرفي از سوي سـازمان سـنجش آمـوزش كشور) به منزله انصراف ازرشته‌هاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تلقي خواهد شد.
13- محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعـي، توسـط پـرديس‌ها براساس جدول پيوست شماره(1) در واحدهاي تابعه (مراكز آموزش عالي)سطح استان تعيين خواهد شد.
تبصره 1: كلاس‌هاي كه به حد نصاب لازم (حداقل20نفـر) بـراي تشـكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابه جايي پذيرفته شدگان درسطح پرديس‌ها و كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفتـه شـدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت. در غير اين صورت قبولي آنان” كان لم يكن” تلقي خواهدشد.
تبصره2: انتقال و جابه جايي در بين پـرديس‌هـاي دانشـگاه فرهنگيـان ممنوع مي‌باشد.
14- درپرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره كه گرايش فعاليت‌هاي پرورشي، اجرا مي گردد، بعد از فراغت از تحصـيل بـه عنـوان”مربي امور تربيتي مدارس” بكارگيري خواهند شد.
15- قبولي در رشته‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به صورت قطعي تلقي مي‌گردد. چنانچـه در برخـي از رشته‌هاي خاص دانشگاه‌هاي مزبور صلاحيت‌هاي عمومي واختصاصي داوطلب بعداً مورد تایيد قرار بگيرد، به دليل تكميل ظرفيت پذيرش‌ها، عدم امكان ايجـاد كلاس، بـه اسـتناد ماده (1) قانوني متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرش دررشته جديد عدم نياز براي آنان اعـلام شـده و ترتيـب اثـر داده نخواهدشـد.
16- چنانچـه صـلاحيت‌هـاي عمومي و تخصصي داوطلبي، پس از اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري محرز گردد، حقي براي آن داوطلب ايجاد نمي‌كند. درعين حال درصورت وجود ظرفيـت پـذيرش دركد رشـته محل مربوط، حداكثر تا قبل از شروع نيسمال دوم  ،1398-1399امكان اقدام وجود خواهد داشت.
17- برخي ازكد رشته محل‌هاي دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي بـه صـورت آزاد و شبانه بوده و پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشته محل‌ها، هيچ گونه حقي جهت استخدام در آمـوزش وپـرورش ايجـاد نمـي‌كنـد.
18- طبـق مصـوبه شـوراي عـالي آمـوزش و پرورش، در پايان دوره كارشناسي از دانشجو معلمان، ارزشيابي پاياني به عمل مي‌آيد و براساس نتايج حاصله ، گواهي صلاحيت حرفه‌اي درسطوح مختلف صادر مي‌گردد.
19- چنانچـه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعـي، قبـولي وي لغو مي‌گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت‌هاي ناشي از آن خواهد بود.
20- در رشته‌هاي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي كه داراي چند گرايش يا زمينه تخصصي مي‌باشـد و در دفترچه آزمون گرايش و زمينه تخصصي رشته، مشخص نشده است، دانشگاه متناسب با نياز آموزش وپرورش با در نظر گرفتن بومي بودن در سـهيه خـدمت و وضـعيت علمـي دانشجويان، نسبت به تعيين گرايش و زمينه تخصصي اقدام خواهد كرد. بعد از تعيين گرايش و زمينه تخصصي توسط دانشگاه، تغيير گـرايش و زمينـه تخصصـي تحـت هرشـرايطي مجاز نمي‌باشد. بديهي است انتخاب دروس اختياري از بين جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومي با نظر و تأييد گروه آموزشي (متناسب با نيـاز آمـوزش وپـرورش) امكـان پـذير خواهد بود.
21- صدور احكام كارگزيني و ابلاغ اشتغال به كار معلمان بعد از فراغت ازتحصيل جهت تـدريس در مـدارس، مشـروط بـه اداي سـوگند معلمـي و امضـاي سوگند نامه معلمي خواهد بود. متن امضاء سوگندنامه در پرونده دانشجو معلمان نگهداري مي‌شود.
22- مسئوليت رعايت شـرايط وضـوابط عمـومي واختصاصـي آزمـون سراسـري سـال1398 از سوي كليه داوطلبان متقاضي و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (داوطلبان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنـان خواهـد بـود.
23- عـلاوه بـر شـرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي آزمون مندرج در اين دفترچه ويا دفترچه شماره (1) كه كليه داوطلبان ملزم بـه رعايـت آن بـوده، الزامـي اسـت.
شرايط وضوابط مغاير با موارد فوق الذكر كه در دفترچه شماره (1) و يا اطلاعيه هاي قبلي سازمان سنجش آموزش كشور(براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشـهيدرجايي) درج شده باشد، لغو مي گردد.
نكته مهم : معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي‌هـاي جسـماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي‌گردد. درصورت تأييد صلاحيت‌هاي افراد معرفي شده از سـوي آمـوزش وپـرورش، گـزينش نهـايي آنان، براساس نمرات علمي كه در آزمون كتبي(كنكور) كسب نموده اند، با در نظرگرفتن اولويت‌هاي انتخابي آنان، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه